Plugga lärling - så funkar det

Är du motiverad att ytterligare fördjupa och specialisera dig inom ditt intresse? Då finns möjlighet att läsa hela eller delar av utbildningen som lärling. Skillnaden mot en vanlig gymnasieutbildning är att du genomför minst halva studietiden som arbetsplatsförlagt lärande, med tät uppföljning av din lärare som också har en nära kontakt med din handledare.

"Som vanligt"

 • Minst 15 veckors APL.
 • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
 • Inklusive grundläggande högskolebehörighet.
 • Läs utöver: särskild högskolebehörighet, till exempel naturvetenskaplig.

Som lärling

 • Minst hälften av studietiden som APL.
 • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
 • Inklusive grundläggande högskolebehörighet.
 • Läs utöver: särskild högskolebehörighet, dock ej naturvetenskaplig.


Varför lärling?

 • Som lärling har du ännu mer arbetsplatsförlagt lärande (APL) än klasskamraterna – minst halva studietiden genomförs på en arbetsplats, från och med det läsår lärlingsfördjupningen påbörjats.
 • Att studera som lärling ger alltså ännu mer arbetslivserfarenhet och större möjligheter att få kunskaper inom yrkesområdet från en handledare, direkt på en arbetsplats.
 • Det går att välja att läsa som lärling på samtliga yrkesprogram på Realgymnasiet. Du kan börja som lärling under andra eller tredje läsåret.
 • En lärling får samma grundläggande yrkesutbildning som klasskamrater som inte valt att plugga som lärling.


Så här blir du lärling

Prata med mentor eller rektor på din skola för att bestämma vilket år du ska börja läsa lärling, år 2 eller 3. Vi tecknar sedan ett lärlingsavtal mellan dig, skolan och arbetsplatsen och du får instruktioner för hur dina studier läggs upp.

Vill du läsa utbildningarna Hotell- och turismprogrammet - Strawberry eller ProMeister Fordon läser du alltid hela utbildningen som lärling, då börjar du som lärling redan i årskurs 1.


Extra ersättning

Lärlingselever kan söka extra lärlingsersättning på 1000 kronor i månaden hos CSN för att bekosta resor och mat under lärlingsperioden Du hittar blanketten här.

Ersättningen gäller under perioden eleven studerar som lärling och har ett utbildningskontrakt. Kontraktet ska bifogas vid ansökan om lärlingsersättning.
Eleven kan få ersättning till och med vårterminen eleven fyller 20 år.

”Ingen annanstans i utbildningssystemet sätter man upp så höga ambitioner kring att finkornigt blanda teori och praktik för elever. Utöver effekter som minskad ungdomsarbetslöshet, bättre kompetensmatchning på arbetsmarknaden och underlättad övergång från utbildning till arbetsliv, ger lärlingsutbildning också ett kraftfullt lärande för eleverna.”

Metodutveckling av yrkesutbildning, slutrapport från aktionsforskning inom lärlingsutbildning med fokus på digitalt stöd vid arbetsplatsförlagt lärande, Martin Lackéus och Carin Sävetun, 2021

Som lärling förväntas du utveckla samma kunskaper som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, vilket innebär att du läser de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena i skolan – samtidigt som du är en del av ett arbetslag och gör merparten av din yrkesutbildning på en arbetsplats. Lärling innebär alltså inte att du går en annan utbildning utan att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt, vilket också ställer andra typer av krav på dig som elev.