Om vårt kvalitetsarbete

Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Här är vår samlade förmåga att erbjuda våra elever en utbildning av hög kvalitet avgörande. Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete består därför av flera delar och inkluderar alla nivåer i styrkedjan Vi håller fokus på undervisningens kvalitet i syfte att förbättra kunskapsresultaten och stärka värdegrundsarbetet. Ett systematiskt arbete utifrån de nationella målen för skolan och våra elevers behov och förutsättningar att nå dessa.

Viktiga förutsättningar för god kvalitet

Att lära i sammanhang är en viktig hörnsten i vår pedagogiska grund. På våra yrkesutbildningar har därför eleverna APL (arbetsplatsförlagt lärande) upp till tre dagar i veckan. Med anledning av det utgör branschsamarbeten och partnerskap en viktig del av vår programutveckling. Våra partners ambition är att via samverkan säkerställa morgondagens kompetensförsörjning genom att bidra till att utbilda yrkeskunniga och anställningsbara elever. Tillsammans skapar vi förutsättningar för eleverna att utveckla en stark yrkesidentitet under sin tid på skolan, vilket gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

89% av våra elever jobbar eller studerar inom ett halvår efter examen!

Andel elever med gymnasieexamen

En gymnasieexamen utgör ett övergripande begrepp som omfattar två olika examina med skilda krav. För eleverna på yrkesprogrammen är målet att uppnå en yrkesexamen, medan eleverna på högskoleförberedande program strävar efter en högskoleförberedande examen. 

Årets resultat avseende andel elever som klarar sin gymnasieexamen är fortsatt hög och tryggheten på våra skolor är god. 

Våra kvalitetsresultat

92%

Realgymnasiet

91%

Riket

90%

Rikets yrkesprogram

Vår kvalitetsrapport

Under ett läsår samlar vi systematiskt in underlag, analyserar utmaningar och föreslår förbättringar genom riktade och/eller generella insatser. Vid läsårsslut genomförs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en kvalitetsrapport för hela skolverksamheten.

Läs kvalitetsrapporten som en e-bilaga!

Här kan du ta del av vår senaste kvalitetsrapport.

Ladda ned vår senaste kvalitetsrapport